Hoa soan nở măng lau cũng nhú,
Không thấy bơi cá nóc cá trê.
Khắp thành phố gió tanh nổi sớm,
Chàng theo ghe bán cá trở về.

tửu tận tình do tại