Tiết Lan Anh 薛蘭英, Tiết Huệ Anh 薛蕙英 là hai chị em tài nữ xinh đẹp và giỏi thơ phú người Ngô Quận (nay là Tô Châu, tỉnh Giang Tô) khoảng năm Chí Chính thứ nhất (1341) đời Nguyên. Cha hai nàng là một phú thương, phía sau nhà có xây một toà lầu gọi là Lan Huệ liên phương 蘭蕙聯芳 cho hai nàng ở và làm thơ ngâm vịnh.

Hai người đã làm hơn trăm bài thơ trong Liên Phương tập 聯芳集. Khi nghe Dương Duy Trinh 楊維楨 làm chín bài Tây Hồ trúc chi từ 西湖竹枝曲詞 có hơn trăm người hoạ, bèn cười nói: Tây Hồ có Trúc chi khúc, Đông Ngô không có hay sao? Hai chị em bèn làm mười bài Tô đài trúc chi từ 蘇台竹枝詞. Dương Duy Trinh đọc được khen không ngớt, làm hai bài thơ đề sau tập thơ khen ngợi. Liên Phương tập nay đã thất lạc, chỉ còn mười bài Tô Đài trúc chi từ là được truyền tụng.