Cung Quán Oa hươu nai chạy loạn,
Tây Thi đi, thuyền thoáng Ngũ Hồ.
Biết về đâu hồn thơm cốt ngọc,
Kém Chân Nương nấm mộ Hổ Khâu.

tửu tận tình do tại