Vin trời xanh lầu cao trăm xích,
Nối bình phong uốn chuyển hiên cao.
Chúng em đây có Tô Đài Khúc,
Xướng Hái Sen khỏi đến Tây Hồ.

tửu tận tình do tại