Không đợi đuổi cùng bay phỉ thuý,
Chim uyên ương chưa bị lẻ cô.
Nước đầu cầu hận ngâm đai quý,
Nửa Ngô Giang nửa đến Thái Hồ.

tửu tận tình do tại