Vạn dặm thuyền Đông Ngô trước cửa,
Nước như sương trăng lặn quạ kêu.
Chùa Hàn Sơn nghe vang chuông sớm.
Ngủ không yên cây bến đèn chài.

tửu tận tình do tại