Đỉnh Hổ Khâu tầng tầng nhiều tháp,
Đèn phật quang thắp sáng giữa đêm.
Hẹn vào chùa đốt hương cùng bạn,
Đem xuyến thoa cúng tặng sơn tăng.

tửu tận tình do tại