Dương liễu xanh rồi vàng mau đổi,
Xanh thành vàng hết vội tuổi xuân.
Dễ héo hon thiếp như tơ liễu,
Chàng giống bông múa điệu điên cuồng.

tửu tận tình do tại