Đài hoang dạo bước góc thành tây;
Lối cũ thê lương, ngập cỏ cây.
Quạ tối, tường rêu kêu mấy dịp;
Hổ vàng, mồ nát mất bao ngày.
Thái Hương đường dứt, hươu nai dạo;
Hưởng Tiệp hiên tàn, gai góc dày.
Muốn viếng Ngũ Viên đâu đó tá?
Khói mờ trăng lặn dạ khôn khuây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.