Về nhà rồi đến sở quan,
Cửu khê cuối đất cách ngàn núi sông.
Dạ Lang cát nổi dấu rồng,
Bàn Hồ tựa chó đốm bông răng dài.
Cảng Phố giục hoạ ca ai,
Tín phù treo cửa vịnh bài Hoàng Hoa.
Vào sông Định Hữu rồi ra,
Gió đông, bè vạn dặm xa gửi mình.

tửu tận tình do tại