Quê hương từng năm dài xa cách
Tính vốn ưa thân khách đường xa
Làm ăn gửi gắm sông hồ
Lợi chợ khiến chẳng bao nề xa xăm
Sáng đốt tiền rượu châm cầu gió
Theo phường đi đây đó tây đông
Nhà lênh đênh ràng buộc không
Sổ quan chẳng dính một dòng họ tên
Buồm mành căng hai bên chèo nhẹ
Vợ cả ca vợ bé múa theo
Kỳ đình mua rượu sớm chiều
Chẳng hay cái cảnh xa nhau thế nào
Đôi bờ Giang nhiều lầu ca kỹ
Cửa muôn nghìn mặc ý ra vào
Vui đời buôn bán ước ao
Trừ khi sóng gió, chẳng bao bận lòng

tửu tận tình do tại