Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Cơ (3 bài)
- Tôn Phần (32 bài)
- Đinh Hạc Niên (4 bài)
- Từ Bí (1 bài)
- Cao Khải (29 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/01/2018 10:03 bởi tôn tiền tử
Trương Vũ 張羽 (1333-1385) tự Lai Nghi 來儀, Phụ Phụng 附鳳, hiệu Tĩnh Cư 靖居, người Tầm Dương thời Nguyên mạt - Minh sơ, sau ở Ngô Hưng, cùng Cao Khải 高啟, Dương Cơ 楊基, Từ Bôn 徐賁 xưng là Ngô Trung tứ kiệt. Ông cũng là một trong Bắc Quách thập tài tử, Minh sơ thập tài tử, làm quan đến Thái thường thừa.

Ông lúc đầu theo cha làm quan ở Giang Chiết, sau do binh loạn không về được, cùng Từ Bôn chuyển tới Ngô Hưng, tới năm đầu Hồng Võ (1368) vào kinh nhưng không được vừa ý Chu Nguyên Chương, năm Hồng Vũ thứ 4 (1371) lại vào kinh nhưng ứng đối không vừa ý nên lại trở về, lần sau nữa được phong Thái thường ty thừa.