Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đinh Hạc Niên (4 bài)
- Cao Khải (29 bài)
- Tôn Phần (32 bài)
- Lưu Thuý Thuý (2 bài)
- Trương Vũ (5 bài)
Tạo ngày 23/01/2019 09:05 bởi tôn tiền tử
Từ Bí 徐賁 (1335-1379) là nhà thơ đời Minh, tự Ấu Văn 幼文, hiệu Bắc Quách sinh 北郭生, đời tổ ở Tây Xuyên, dời sang đất Ngô. Cuối Nguyên, từng bị Trương Sĩ Thành trưng gọi, không lâu tránh đi. Sau khi Chu Nguyên Chương bình định đất Ngô, đầy đi đất Hào (nay là Phượng Dương, An Huy). Năm Hồng Vũ thứ hai thả về, ẩn cư ở Thục Sơn. Sau bảy năm được tiến cử về kinh, nhận chức Cấp sự trung. Sau quan đến Giám sát ngự sử, chủ sự bộ Hình, tham chính Quảng Tây, Tả bố chính sứ Hà Nam. Nhân việc bị hạ ngục, chết ở trong ngục. Làm thơ, vẽ sơn thuỷ đẹp, là một trong Bắc Quách thập tài tử. Đầu Minh, lại cùng với Cao Khải, Dương Cơ, Trương Vũ được tôn là Ngô Trung tứ kiệt. Tác phẩm có Bắc Quách tập.