Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Vũ (5 bài)
- Tôn Phần (32 bài)
- Đinh Hạc Niên (4 bài)
- Từ Bí (1 bài)
- Cao Khải (29 bài)
Tạo ngày 27/04/2010 20:11 bởi hongha83
Dương Cơ 楊基 (1332-?) tự Mạnh Tải 孟載, hiệu Mi Am 眉庵, người Ngô huyện, Tô Châu (nay là Tô Châu, tỉnh Giang Tô). Cuối đời Nguyên, ông từng làm thư ký ở tướng phủ Trương Sĩ Thành. Quân Minh bình định Ngô Trung, ông dạt về Phượng Dương, Hà Nam. Tới năm Hồng Vũ thứ 2 đòi về, ban đầu làm tri huyện Huỳnh Dương, quan đến Sơn Tây án sát sứ, sau bị gièm tước chức, đi làm phu dịch, chết ở nơi làm. Thơ ông lời đẹp ý sâu, cùng với Cao Khải, Trương Vũ, Từ Bôn, được gọi là Ngô Trung tứ kiệt đầu đời Minh. Tác phẩm có Mi Am tập gồm 12 quyển.