Cam Động Đình ngọt vàng ba tấc,
Một xích dài đầm Lạp cá ngân.
Thức ăn ngon đông nam ai biết,
Tiến thượng phương chẳng có duyên trần.

tửu tận tình do tại