Cửa tây thành mưa chiều ngưng xối
Chân Hồng Kiều nước nổi chảy nhanh
Nghìn non lẫn sắc đồng xanh
Khói chiều lên nổi ụ thành nhấp nhô
Quán rượu đêm chợ khuya ồn ã
Lầu sông vang ca múa trăng soi
Quạ kêu cảnh đã khác rồi
Như xưa thuyền khách nghe hồi chuông đêm

tửu tận tình do tại