Xào xạc cỏ thơm, ngọn gió tây,
Đa tình Tống Ngọc cũng buồn lây.
Ai ngân khúc sáo "Thiên Sơn tuyệt",
Tiếng quạ kêu sương trong đám cây.
Chẳng có công danh lưu sử sách,
Trùng Dương từ phú khó theo đây.
Tựa song cười gượng theo thu tận,
Đá trắng suối trong gợi hứng đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.