Áo biếc ai mang từ Ngạc Chử,
Vu Sơn trống trải, bận làm mây.
Hoa kia cùng nàng so nhan sắc,
Mười phần hoa kém gió đông hay.

tửu tận tình do tại