Nước sông liền hẽm chiều tà,
Gió xuân mưa bụi hạnh hoa ướt mềm.
Tiền đường song yến đậu lên,
Ngày nay không biết đứng tên chủ nào.

tửu tận tình do tại