Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thích Kế Quang (2 bài)
- Tôn Thất Chính (3 bài)
- Lý Chí (1 bài)
- Vương Thế Trinh (17 bài)
- Vương Quang Duẫn (12 bài)
Tạo ngày 27/08/2014 03:49 bởi tôn tiền tử
Lý Cổn 李蓘 (1531-1609) tự Vu Điền 于田, hiệu Thiếu Trang 少庄, cuối đời lấy hiệu Hoàng cốc sơn nhân 黃谷山人, người Thuận Dương (nay thuộc tỉnh Hà Nam), đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 32 (1553), vào làm trong Hàn lâm viện, sau làm Nam Kinh hình bộ viên ngoại, Lễ bộ nghi chế tư lang trung. Năm 41 tuổi ông từ quan về quê vui thú điền viên và trước tác. Sau triều đình lại mời ông làm Đề học phó sứ Quý Châu, Sơn Đông, nhưng ông đều cáo bệnh từ chối.