Cùng anh rót rượu rưới hoa xuân
Ngựa chiến hí buồn bóng nhạn nghiêng
Mai đến Nhạc Dương trên lầu ngóng
Mưa tàn mây đứt cách hai miền

tửu tận tình do tại