Vương Quang Duẫn 王光允 (1537-1601) là thi nhân đời Minh, vốn tên là Quang Duẫn, tự Thúc Thừa 叔承, về sau lấy tên Linh Nhạc 靈岳, tự Tử Huyễn 子幻, tự hiệu Côn Luân sơn nhân 崑崙山人, người Ngô Giang, từng chơi nhiều nơi như Tề, Lỗ, Yên, Việt, Mân, Sở.