Mười lăm tuổi quen nghề chèo chống
Chẳng sợ gì Diễm Dự, Cù Đường
Chàng phơi lưới bến Hoa Đào
Cá tươi đổi rượu nô tài đem qua

tửu tận tình do tại