Giếng làm muối lửa thiêu thành rẫy
Trai làm nhà gái trẩy bán buôn
Đỗ quyên hoa cắm đầy đầu
Về đây đổi gạo quần nâu áo hồng

tửu tận tình do tại