Tử quy kêu đầu cầu Vạn Lý
Điểm trang xong đào lý ngả chiều
Im sau lạy nguyệt người về
Thoa vàng rớt phía tây đền Trúc Lang

tửu tận tình do tại