Người đi ẩn bốc vàng giọng nhỏ
Đốt hương mai lạy Phật xin xăm
Nói rằng sông hiểm Gia Lăng
Biết đâu sóng gió xô văng thuyền chàng

tửu tận tình do tại