Tiễn hoa rơi lưu huỳnh chớp sáng
Đứt tỳ bà hiu hắt gió xuân
Người đưa gửi lá xương bồ
Nói rằng làm giấy Thành Đô hay dùng

tửu tận tình do tại