Mọc đầu sông trăng che nửa cửa
Thiếp chờ chàng đến tối, chẳng qua
Đêm sâu nghe khúc Ba Du
Rượu kia đã lạnh đèn mù khêu lên

tửu tận tình do tại