Thành Bạch Đế trăng đêm thu sáng
Thác Hoàng Ngưu nước gấp triều dâng
Đưa chàng ngàn núi vạn sông
Mình em nghe vượn năm canh kêu buồn

tửu tận tình do tại