Bình ngọc trắng long lanh rượu ngọc
Tiếng tinh tinh khi nở đồ my
Người đâu, hết khúc "Trúc chi"
Mười hai đỉnh núi xanh khi mưa chiều

tửu tận tình do tại