Đồ Long 屠隆 (1543-1605) nguyên tên Lung 儱, tự Trường Khanh 長卿, Vĩ Chân 緯真, hiệu Xích Thuỷ 赤水, biệt hiệu Do Quyền sơn nhân 由拳山人, Hồng Bao cư sĩ 鴻苞居士, Đào hoa khách khanh 桃花客卿, người huyện Ngân 鄞, tỉnh Chiết Giang, là thi nhân, văn học gia, hí kịch gia, chính trị gia triều Minh. Ông đỗ cử nhân năm Vạn Lịch thứ 4 (1576), năm sau đỗ tiến sĩ, nhậm Tri huyện Dĩnh Thượng 穎上, rồi Tri huyện Thanh Phổ 青浦, sau được rút về làm Chủ sự bộ Lễ 禮部主事, Lang trung. Sau bãi quan hồi hưu, du ngoạn sáng tác. Tác phẩm có Thái hào ký 彩毫記, Đàm hoa ký 曇花記, Tu văn ký 修文記, Nghĩa sĩ truyện 義士傳, Do Quyền tập 由拳集, Bạch du tập 白榆集.