Rất tốt ngồi nơi mát,
Ra nóng được ích gì.
Một bầu xong nhếch nhác,
Ngũ Nhạc cũng danh hư.
Rời rừng vào ngày nắng,
Đầu ngựa bụi vàng dư.
Có thân thì có nạn,
Bảy xích khiến mệt đừ.

tửu tận tình do tại