Gió thổi tùng giảm cơn nóng bức,
Ngày hè dài ngồi mãi rừng sâu.
Ngàn núi hợp đường đi cắt đứt,
Bóng cây râm trời xuống đã lâu.
Bỗng nhiên mộng từ nơi đất khách,
Nửa nhớ quê nửa nhớ bạn tôi.
Được mấy câu không người thưởng thức,
Định sang năm sẽ chẳng ngâm hầu.

tửu tận tình do tại