Tiệp chiến thắng đưa về trình chủ suý,
Rượu bồ đào vò bạc đàn không hầu.
Đêm say khướt đi tuần quanh đồn luỹ,
Thong dong nằm tráng sĩ gối đầu lâu.

tửu tận tình do tại