Trên đê lớn ráng chiều soi dương liễu,
Cư dân đông lầu gác sáng ngàn hoa.
Xài phí hết bạc vàng mua ca vũ,
Thuyền rong chơi quá nửa chở tì bà.

tửu tận tình do tại