Tranh nhau sáng ngựa hoa thông mặt ngọc,
Gió đưa hương lờ lững áo hồng bay.
Gái đẹp trẻ Yên cơ tài cưỡi ngựa,
Vung roi vàng cười giỡn đạp trăng về.

tửu tận tình do tại