Nước Sở cách ngàn dặm đường,
Anh vào đất Dĩnh khói sương.
Hành Sơn mưa chùa hạt nặng,
Động Đình thuyền khách thơ vương.
Nhạn sớm ngày buông nhẹ xuống,
Âu tan trời mở như gương.
Giang ly trên sông cứ hái,
Nâng chén tiếng đàn buồn thương.

tửu tận tình do tại