Hành tung gửi cho bèo nổi,
Sông hồ làm khách bao lâu.
Ý mình vẫn còn chưa quyết,
Trời hành phiêu bạc khắp nơi.
Trải đời đầu nay đã trắng,
Nhìn núi mắt mới xanh thôi.
Quê xưa lũng đồi còn đó,
Về học ở ẩn cho rồi.

tửu tận tình do tại