Đến Trường Can một theo đãng tử
Năm trăm ghềnh sóng gió, sợ thôi
Vui thầm tiếp được thư nhà
Ngoài bì thoáng thấy biết là bình an

tửu tận tình do tại