Hồn lữ khách hoảng kinh tái bắc,
Quay lại nhìn xa lắc Hà Tây.
Nếu gió xuân ý tình cho gửi,
Chốn khuê phòng tạm đến bủa vây.

tửu tận tình do tại