Hán đế vua tôi vui tiệc kết
Đài Mây bàn bạc luận công lao
Thiết triều thiên tử ban hầu tước
Đeo ấn tướng quân rời điện vua.