出塞作

居延城外獵天驕,
白草連天野火曉。
暮雲空磧時驅馬,
秋日平原好射雕。
護羌校尉朝乘障,
破虜將軍夜渡遼。
玉靶角弓珠勒馬,
漢家將賜霍嫖姚。

 

Xuất tái tác

Cư Diên thành ngoại lạp thiên kiêu,
Bạch thảo liên thiên dã hoả thiêu.
Mộ vân không thích thời khu mã,
Thu nhật bình nguyên hảo xạ điêu.
Hộ Khương hiệu uý triêu thừa chướng,
Phá lỗ tướng quân dạ độ liêu.
Ngọc bá giác cung châu lặc mã,
Hán gia tướng tứ Hoắc phiêu diêu.

 

Dịch nghĩa

Săn đuổi rợ thiên kiêu bên ngoài thành Cư Diên,
Cỏ trắng bao la tới chân trời bị lửa đồng thiêu đốt.
Đôi khi phóng ngựa chơi sa mạc dưới trời mây vào buổi chiều,
Ngày thu còn đi bắn diều hâu trên đồng cỏ bằng phẳng.
Quan hiệu uý đề phòng người Khương ban ngày cho làm chướng ngại vật,
Tướng quân giết giặc ban đêm vào sâu trong đất địch.
Dây cương cẩn ngọc, tù và, cung, dàm đầu ngựa nạm hạt châu,
Là những thứ tướng Hoắc Khứ Bệnh nhà Hán nhận khi thăng chức phiêu diêu tướng quân.


Tác giả làm bài này khoảng năm 737 khi ông đang làm lại bộ lang trung trong triều, được lệnh đi sứ Lương Châu. Trước cảnh quan tái, ông đối cảnh sinh tình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài thành Cư hăng săn đuổi rợ
Cỏ bao la bị lửa đồng thiêu
Phóng chơi sa mạc buổi chiều
Ngày thu đồng cỏ bắn nhiều kên kên
Quan hiệu phòng người Khương dựng chướng
Đánh ban đêm việc tướng giết thù
Cương vàng, dàm ngọc, tù và
Tướng quân họ Hoắc nhận đồ vua ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ngoài thành Cư đuổi rợ Thiên Kiêu
Cỏ trắng tận trời lửa rụi thiêu
Thu bắn diều hâu trên cỏ phẳng
Ngựa phi sa mạc dưới mây chiều
E Khương đương sáng ngăn đồ chướng
Nên Tướng đêm vào giết tận nơi
Cương ngọc, tù và, cung, nạm ngựa
Hán ban, Hoắc nhận chức phiêu diêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cư Diên thành ngoại đuổi thiên kiêu,
Cỏ trắng bao la đồng lửa thiêu.
Diều bắn ngày thu đồng cỏ phẳng.
Ngựa phi sa mạc trời mây chiều,
Phòng Khương quan hiệu làm vật chướng,
Giết giặc tướng quân tiến địch nhiều.
Cung kiếm cương vàng dàm nạm ngọc,
Hán ban thăng Hoắc chức phiêu diêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngoài cõi thành Cư đuổi rợ Kiêu
Liền trời cỏ bạc lửa đồng thiêu
Mây chiều sa mạc hay phi ngựa
Đồng phẳng ngày thu thích bắn diều
Hiệu uý phòng Khương ngày dựng bẫy
Tướng quân phá giặc tối sang Liêu
Tù và, cung khảm, yên cương ngọc
Vua Hán phong người chức tướng Phiêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời