Biết rằng đất khách thân này
Như hoa vàng sẽ héo gầy rào đông
Lệ nhoà hút ngọn tây phong
Thu buồn tả vẫn không cùng tình ta

tửu tận tình do tại