Một ghe góc biển chân trời
Hoa mai ướm nụ xuân ngời Giang Nam
Đêm thâu nến cắt trà đàm
Đừng: Không lời rượu nói hôm chia lìa

tửu tận tình do tại