Đầu thu gió bắc nổi,
Thổi tới Chương Hoa đài.
Chiều tối mây đủ sắc,
Yêm Tư bay lại đây.
Chim trong rừng dâu hót,
Thềm không dế ngân dài.
Cỏ bồng bay vô định,
Du tử xót lòng thay.
Cố hương xa chẳng thấy,
Từ đây ngóng trông hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.