Trèo lên cao xa ngóng,
Hang hốc nhiều lạ thay.
Nam, trò hơn ngàn thước,
Cây cỏ rợp bóng dày.
Hoa lá tươi loá mắt,
Năm sắc khó tỏ bày.
Trĩ cùng nhau hót hoạ,
Hổ gầm, gió rít dài.
Gấu beo bên đường rú,
Ngoảnh sợ, răng cọ mài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.