Hoa dương trắng kìa hoa dương trắng
Cánh bay bay vào thẳng thâm cung
Lượn quanh bên bức rèm song
Ai mà cấm nổi hoa dương nữa nào?
Vi sao lại bay cao để vượt
Sông Trường Giang ở tít trời xa
Hoa dương bay chẳng quay về
Làm sao hoa hoá ra là cây dương?
Đem trồng vào chốn thâm cung.

tửu tận tình do tại