Gà gáy giữa hai nhà
Người đi ra cửa hết
Ra cửa dễ biết bao
Vào cửa khó thế nào
Chàng nay đi xứ xa
Thiếp ẩn thân phòng cũ
Yên Triệu chuộng hào hiệp
Giết người làm chí hướng
Trâu Lỗ nhiều nho sinh
Nhã nhặn giữ nhân nghĩa
Lên đường phải biết tự tin
Xưa kêu minh bạch đinh ninh trong lòng
Đưa chàng ra chốn xa xăm
Nghe bài "Gà gáy" chỉ mong yên bình

tửu tận tình do tại