Bến Tầm Dương ban đêm dừng bờ cát
Tỳ bà xưa thuyền nhỏ chở đi đâu
Ngọn gió thu không giữ chân dòng nước
Đầy bãi sông lau như cũ nở thôi

tửu tận tình do tại