Đọc ‘Tỳ bà hành’ cảm tác

Kẻ ở người đi lắm đoạn trường
Mây sầu tê tái bến Tầm Dương
Câu thơ lệ ứa tình Tư Mã
Khúc nhạc lòng đau phận má hường
Cảnh vắng trăng tàn niềm cố quận
Tơ chùng rượu cạn nỗi tha hương
Sông sâu rờn rợn dòng đời chảy
Sóng bạc bồi hồi nợ vấn vương!